algemene voorwaarden

Artikel 1         Definities

 1. Ik, Anne van Gils, bedrijfsnaam Lichaaminzicht, gevestigd te Luddeweer en ingeschreven onder KvK-nummer 72423234, sluit een overeenkomst met jou.
 2. Jij bent de wederpartij en de persoon die deelneemt aan een traject, sessies, online cursus of workshop. Met deze aanduiding kan eveneens de opdrachtgever worden bedoeld.
 3. Met opdrachtgever wordt aangeduid de partij verantwoordelijk voor de betaling. Ik zal ook in een dergelijk geval jou als wederpartij beschouwen en met jou een vertrouwelijke relatie aangaan.
 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst op grond waarvan ik tegen betaling werkzaamheden verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2         Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden en alle gesloten (behandel)overeenkomsten waarop ik deze voorwaarden van toepassing heb verklaard, tenzij wij schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Ik ben gerechtigd de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen indien ik dit nodig acht. In een dergelijk geval zal ik een nieuwe versie van de algemene voorwaarden toezenden. Indien de nieuwe versie een ingrijpende wijziging bevat die nadelige gevolgen heeft voor jou of de opdrachtgever, heb jij het recht om de overeenkomst te ontbinden.
 3. De voorwaarden zijn ook van toepassing op de door mij ingeschakelde derden, tenzij anders overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigbaar, blijven de overige bepalingen wel van toepassing.

Artikel 3         Aanbod

 1. Wanneer aan een aanbod voorwaarden zijn verbonden, worden deze voorwaarden bij het aanbod vermeld.
 2. Voorafgaand aan de start van een psychologische behandeling dienen zowel de voorwaarden omtrent de behandeling als het behandelplan via het borgportaal te worden ondertekend.
 3. Bij acceptatie van het aanbod wordt akkoord gegaan met de algemene voorwaarden.
 4. Ik kan niet worden gehouden aan het aanbod wanneer opdrachtgever kon begrijpen dat het aanbod of een deel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Werkzaamheden buiten het aanbod om worden aangemerkt als meerwerk en worden als zodanig gefactureerd.

 

Artikel 4         Tarieven en betaling

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of wij anders overeenkomen.
 2. In het geval van een psychologische behandeling wordt tijdens het adviesgesprek een schatting gegeven van de behandelduur. De tarieven voor diagnostiek en therapie zijn gebaseerd op de maximumtarieven zoals deze door de Nederlandse Zorgauthoriteit (NZa) zijn vastgesteld en zijn inclusief voorbereidingstijd en verslaglegging.
 3. Deze maximumtarieven worden jaarlijks door de NZa vastgesteld en kunnen per kalenderjaar wijzigen.
 4. Met het aangaan van de overeenkomst ontstaat er een verplichting tot betaling voor opdrachtgever.
 5. Ik heb het recht om de betaling vooraf te verzoeken. In een dergelijk geval zal ik niet starten met de werkzaamheden voordat de betaling is voldaan, tenzij anders overeengekomen.
 6. Diagnostiek- en therapiesessies worden maandelijks achteraf gefactureerd. Ik ben gerechtigd de werkzaamheden op te schorten tot een (volgende) betaling is voldaan.
 7. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum te worden voldaan, tenzij op de factuur een andere termijn staat aangegeven of wij hier schriftelijk andere afspraken over hebben gemaakt.
 8. De factuur zal te allen tijde aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. Indien van toepassing kan opdrachtgever deze bij een zorgverzekeraar indienen voor (gedeeltelijke) vergoeding. De verantwoordelijkheid voor het informeren naar een (mogelijke) vergoeding door een zorgverzekeraar ligt bij opdrachtgever.
 9. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 10. Nadat er een ingebrekestelling is verstuurd en opdrachtgever in verzuim is in de nakoming van haar verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van opdrachtgever.
 11. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van mij onmiddellijk opeisbaar en komen eventueel reeds verleende licenties onmiddellijk te vervallen.

Artikel 5         Informatieverstrekking

 1. Jij stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar.
 2. Jij staat ervoor in dat alle informatie juist, volledig en betrouwbaar is, ook wanneer de informatie van een derde komt.
 3. Ik zal alle verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.
 4. Indien jij de informatie niet op tijd verstrekt en de opdracht hierdoor vertraging oploopt waardoor extra kosten ontstaan, komt dit voor rekening van opdrachtgever.
 5. Jij vrijwaart mij van elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan de afspraken opgenomen in dit artikel.

 

Artikel 6         Uitvoering van de overeenkomst

 1. Ik voer de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Ik ben niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het resultaat dat opdrachtgever beoogde.
 2. Opdrachtgever dient te erkennen dat resultaat niet altijd direct zichtbaar zal zijn en dat resultaten mede afhankelijk zijn van jouw inzet.
 3. Jij zult alle opdrachten behorende bij een traject, sessie, online cursus of workshop naar beste vermogen maken en invullen.
 4. Indien jij later aanwezig bent dan de overeengekomen tijd voor een sessie, komt deze tijd te vervallen, tenzij anders overeengekomen.
 5. Sessies vinden plaats in mijn praktijk, tenzij wij zijn overeengekomen dat sessies online of telefonisch plaatsvinden.
 6. Ik ben bevoegd om bij de uitvoering van de werkzaamheden derden in te schakelen.
 7. Ik ben gerechtigd derden te informeren over jouw gezondheid indien ik jouw toestemming hiervoor heb verkregen, indien een wettelijk voorschrift dit vereist, er een conflict van plichten bestaat, er sprake is van een therapeutische exceptie of er een andere hulpverlener direct bij onze overeenkomst betrokken is.
 8. Ik ben volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst verplicht een medisch dossier bij te houden. Jou komt een inzagerecht in dit dossier toe. Ik kan de verstrekking van het dossier weigeren indien dit noodzakelijk is voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van een ander.
 9. Bij de uitoefening van mijn werkzaamheden zal ik te allen tijde de zorg van een goed hulpverlener in acht nemen.
 10. Ik zal geen opdrachten uitoefenen die in strijd zijn met de wet of mijn professionaliteit.

Artikel 7         Wijziging en annulering

 1. Ik heb het recht om de overeenkomst te beëindigen wanneer daar gewichtige redenen toe bestaan. Ik ben in een dergelijk geval niet gehouden tot een schadevergoeding.
 2. Indien uit nieuwe feiten of omstandigheden blijkt dat een andere behandeling voor jou noodzakelijk is, kunnen wij samen beslissen dat de overeenkomst wordt beëindigd en zal ik jou begeleiden naar een andere, passende behandeling.
 3. Wanneer onvoorziene omstandigheden zich voordoen en ik hierdoor verhinderd ben de opdracht uit te voeren, heb ik het recht om de overeenkomst te onderbreken of te verplaatsen. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake bij ziekte, extreme weersomstandigheden en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen, welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn.
 4. Wanneer ik verhinderd ben om de opdracht uit te kunnen voeren, zal ik mij inspannen om de werkzaamheden te verplaatsen naar een ander moment. Het is tevens mogelijk dat ik vervanging in zet. Wanneer wij niet tot een gezamenlijke oplossing kunnen komen, kan opdrachtgever ervoor kiezen om de overeenkomst te ontbinden.
 1. Bij tussentijdse annulering worden de tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren onmiddellijk opeisbaar.
 1. Een losse sessie, al dan niet binnen een traject, kan tot 24 uur voorafgaand aan de sessie eenmalig kosteloos worden verzet. Bij het verzetten binnen 24 uur, of het verstek laten gaan, komt de sessie te vervallen en wordt (een deel van) de sessie doorberekend.
 2. Eventuele gemaakte kosten voor derde partijen gemaakt door mij kunnen worden doorberekend.

Artikel 8         Online cursus

 1. Wanneer het aanbod is aanvaard, bestaat er direct een betalingsverplichting voor opdrachtgever.
 2. Jij ontvangt na aankoop toegang tot de cursus. Wanneer de content in delen beschikbaar wordt gesteld, is opdrachtgever bij tussentijdse annulering gehouden de tot dan toe ter beschikking gestelde content naar rato te vergoeden, tenzij de cursus binnen 14 kalenderdagen na aankoop wordt geannuleerd, of de cursus b2b is aangegaan.
 3. Ik heb het recht om de tarieven van een cursus zowel te verhogen als te verlagen, wanneer dit laatste dient voor promotionele doeleinden.
 4. Mij komt een inspanningsverplichting toe. Ik ben niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het gewenste resultaat.
 5. Jij bent zelf verantwoordelijk voor het toepassen en uitvoeren van de kennis zoals opgedaan tijdens de cursus.
 6. Voor het geven van een cursus kan ik gebruikmaken van een platform van een derde. Ik kan hierdoor niet garanderen dat de cursus op ieder moment en op iedere locatie beschikbaar is.
 7. Ik heb het recht om de deelname aan een cursus te weigeren.
 8. Ik heb het recht om de inhoud van de cursus aan te passen. Dit geeft uitdrukkelijk geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag.
 9. Jij krijgt een beperkt en persoonlijk recht om de inhoud van de cursus te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. De cursus is bedoeld om te inspireren, uitdrukkelijk niet om te kopiëren. Het is niet toegestaan om binnen 12 kalendermaanden na het afronden van de cursus een soortgelijk aanbod te creëren.
 10. Jij mag tijdens de cursus screenshots maken, wanneer deze beelden enkel voor social media worden gebruikt en ik hierin word vermeld. 
 11. De geleverde informatie blijft mijn eigendom. Er wordt tijdig aangegeven tot wanneer content beschikbaar is, maar het blijft de verantwoordelijkheid van jou om het materiaal tijdig te bekijken en waar mogelijk op te slaan.
 12. Jij mag geen spam of andere ongewenste meldingen versturen. Ik ben gerechtigd om communicatie te verwijderen wanneer ik dit nodig vind.
 13. Ik kan deelnemers aan de cursus die door hun gedrag het verloop van de cursus belemmeren of bemoeilijken uitsluiten van de cursus. Dit geeft geen recht op restitutie.

 

Artikel 9         Workshops

 1. Ik heb het recht om wijzigingen aan te brengen in de data of locatie van een workshop. Bij wijzigingen heeft opdrachtgever het recht te annuleren. Ook heeft opdrachtgever het recht om zich kosteloos in te schrijven voor een workshop op een later moment.
 2. Wanneer een offline workshop niet plaats kan vinden door omstandigheden waar ik geen invloed op heb, kan ik de workshop online geven. Dit geeft geen recht op restitutie van het reeds voldane bedrag.
 3. Indien jij verhinderd bent de workshop bij te wonen, kan het aankoopbewijs worden doorverkocht. Het aankoopbewijs mag niet voor een hogere prijs worden doorverkocht dan waarvoor het is aangekocht. De gegevens van de nieuwe deelnemer dienen bekend te worden gemaakt aan mij. 
 4. Tijdens de workshop mogen in beperkte mate beeld- en geluidsopnames worden gemaakt, tenzij anders overeengekomen.
 5. Wanneer jij hinder vormt voor de groep, kun jij worden uitgesloten van deelname en bestaat er geen recht op restitutie van het reeds voldane bedrag.
 6. De bepalingen van artikel 10 uit deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing.

 

Artikel 10       Groepstrajecten

 1. Om in aanmerking te komen voor een groepstraject, dient aan alle deelnamevereisten zoals vooraf kenbaar is gemaakt te zijn voldaan. Ik ben gerechtigd jou te weigeren indien jij niet aan de deelnamevereisten voldoet.
 1. Om het groepselement van een groepstraject goed tot uiting te kunnen laten komen, komt mij het recht toe een minimum aantal deelnemers te eisen, voordat een groepstraject doorgang kan vinden. Mij komt het recht toe het groepstraject te annuleren.
 2. Jij zult je te allen tijde 100% inzetten om het best mogelijke resultaat te kunnen bereiken. Onder inzet wordt begrepen, maar is niet beperkt tot, het bijwonen van alle sessies en het tijdig maken van opdrachten. Indien jij hier niet aan kunt voldoen, dient dit tijdig kenbaar te worden gemaakt.
 3. Wij dienen de gemaakte afspraken na te komen, waaronder het tijdig aanleveren van content, het deelnemen aan de geplande sessies en het creëren van een veilige leeromgeving.
 4. Ik ben gerechtigd jou uit te sluiten van de sessie of van het hele traject, indien jij je niet aan de gestelde en vooraf kenbaar gemaakte deelnamevereisten houdt, of indien jij wegens andere redenen de sessie belemmert of bemoeilijkt. In een dergelijk geval komt geen recht toe op restitutie van het reeds voldane bedrag.
 5. Mij komt het recht toe het aanbod en de activiteiten die onderdeel uitmaken van het groepstraject aan te passen, waaronder, maar niet beperkt tot, het uitbreiden, beperken of aanpassen van de inhoud.
 6. Indien jij niet bij een groepssessie aanwezig kunt zijn, kan ik de lesstof dan wel opname van de sessie na afloop toesturen. Een groepssessie kan niet worden verplaatst of ingehaald, tenzij anders overeengekomen.
 7. Jij mag uitdrukkelijk geen beeld- en geluidsopnames maken van sessies binnen een groepstraject, zonder toestemming van alle aanwezige partijen.

 

 

Artikel 11       Overmacht

 1. In geval van overmacht kunnen wij de overeenkomst onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar wij redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen. Gedacht kan worden aan ziekte, ongevallen, brand, een pandemie, een epidemie of overheidsmaatregelen.
 2. In geval van een b2c-overeenkomst kan opdrachtgever niet verplicht worden de overeenkomst te verplaatsen. De verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst worden opgeschort, zolang wij niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen. Wanneer deze situatie zich voordoet, zoeken wij samen naar een oplossing. Wanneer de situatie voortduurt zonder een passende oplossing, hebben wij het recht om de overeenkomst te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden opeisbaar.
 3. In het geval van een b2b-overeenkomst zijn wij gehouden de werkzaamheden te verplaatsen. De betalingsverplichting blijft in stand, tenzij dit anders is overeengekomen.
 4. Indien opdrachtgever de overeenkomst wil verplaatsen wegens een pandemie of epidemie, maar de overheidsmaatregelen voortzetting van de overeenkomst, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, ben ik gerechtigd de kosten die samengaan met de verplaatsing in rekening te brengen.

 

Artikel 12       Aansprakelijkheid

 1. Ik ben niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 1. Ik ben niet aansprakelijk voor handelingen, nalatingen of vertragingen van derden.
 2. Indien er complicaties ontstaan tijdens of na een sessie, proberen wij hier samen uit te komen.
 3. Indien ik ben uitgegaan van onjuist doorgegeven informatie door opdrachtgever en hieruit schade ontstaat, komt deze schade voor rekening van opdrachtgever.
 4. Jij bent zelf verantwoordelijk voor goedwerkende software indien een sessie online plaatsvindt.
 5. Jij bent zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van het gegeven advies.
 6. De verantwoordelijkheid voor het informeren naar een (mogelijke) vergoeding door een zorgverzekeraar ligt bij opdrachtgever.
 7. In het geval dat ik schadevergoeding ben verschuldigd voor het veroorzaken van directe schade, bedraagt de schadevergoeding niet meer dan het bedrag dat een afgesloten verzekering uitkeert. Wanneer de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal het factuurbedrag dat door mij aan opdrachtgever in rekening is gebracht, tenzij redelijkheid en billijkheid anders vergt.
 8. Opdrachtgever vrijwaart mij tegen aanspraken van derden die verband houden met de door mij geleverde diensten.

 

Artikel 13       Intellectueel eigendom

 1. De intellectuele eigendomsrechten op de door mij ter beschikking gestelde materialen, advies en content, evenals de intellectuele eigendomsrechten op mijn merk, mijn handelsnaam en afbeeldingen, berusten bij mij. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om content te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen buiten de verleende licentie om, zonder voorafgaande toestemming.
 2. De door mij aan jou verstrekte content en/of andere documenten mogen niet met derden worden gedeeld.
 3. Tijdens een sessie mogen er enkel beeld- en/of geluidsopnames worden gemaakt voor persoonlijk gebruik en na mijn uitdrukkelijke toestemming.
 4. Indien in strijd wordt gehandeld met dit artikel, wordt dit aangemerkt als een inbreuk op het auteursrecht. Bij inbreuk komt mij een vergoeding toe ter hoogte van ten minste driemaal de door mij gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder het recht te verliezen op de vergoeding van de overige geleden schade.

 

Artikel 14       Bijzondere bepalingen en geheimhoudingsplicht

 1. Wij zijn gehouden tot de geheimhouding van vertrouwelijke informatie die wij in het kader van de overeenkomst hebben verkregen.
 2. Ik kan niet worden gehouden informatie die tijdens een sessie met jou naar voren is gekomen te delen met opdrachtgever.
 3. Ik ben gerechtigd derden te informeren over jouw gezondheid indien ik jouw toestemming hiervoor heb verkregen, indien een wettelijk voorschrift dit vereist, er een conflict van plichten bestaat, er sprake is van een therapeutische exceptie of er een andere hulpverlener direct bij onze overeenkomst betrokken is.
 4. De overeenkomst met een minderjarige tot 12 jaar, komt enkel tot stand wanneer toestemming van beide ouders of een voogd is verkregen. Indien de minderjarige tussen de 12 en 16 jaar oud is, is toestemming van beide ouders en de minderjarige vereist om de overeenkomst tot stand te laten komen.

 

Artikel 15       Klachten

 1. Opdrachtgever dient klachten over facturen en/of de geleverde diensten per e-mail en gemotiveerd kenbaar te maken. Ik ben wettelijk verplicht binnen 6 weken op klachten te reageren.
 2. Indien er een klacht wordt ingediend, zullen wij samen in gesprek gaan om de klacht zo goed als mogelijk op te lossen.
 3. Ik ben aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en psychotherapeuten (LVVP). Indien wij samen niet tot een passende oplossing kunnen komen, kun jij je richten tot de geschilleninstantie van de LLVP.

Artikel 16       Geschilbeslechting

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Wij doen enkel een beroep op de rechter nadat wij ons hebben ingespannen het geschil onderling te beslechten.
 3. De geschillen worden beslecht in het arrondissement waarin ik ben gevestigd, tenzij de wet anders bepaalt.
 4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen 12 kalendermaanden.